• Ban hành giáo niên khóa 2018-2021

  Họ và Tên                                   Chức vụ

  Giuse Nguyễn Đình Đoàn         Trùm trưởng

  Giuse Bùi Viết Cứ                      Trùm phó 1

  Phêrô Nguyễn Xuân Tính          Trùm phó 2

  Giuse Lê Danh Thục                  Thư Kí

  Anna Phạm Thị Chuyền             Thủ Quỹ

 • Giuse Dương Kim Đại               Thủ kho

 •  

 • Khóa 1 1907-1929

Lê Danh Giáo: Chánh Trương

Nguyễn Viết Tỉnh: Phó Trương

Ông Mưu: Trùm Trưởng

Nguyễn Vũ Hòa: Thư Kí

Phạm Chủ Trượng: Thủ quỹ

Ông Lê Danh Lâm: Giám kiệu (Thủ kho)

 • Khóa 2: 1929

Lê Danh Kệu: Chánh Trương

Nguyễn Tiến Hoa: Phó trương

Lê Danh Mẫn: Trùm trưởng

Không có thư kí

Ông Lê Danh Khả: Giám kiệu

 • Khóa 3: 1949 -1950

Ông Tổng Sam: Chánh trương

Ông Lê Danh  Mẫn: Phó trương

Ông Cố Miên: Trùm trưởng

Ông Thơ Thát: Thư kí

Ông Nguyễn Đình Vam: Thủ quỹ

 • Khóa 4

Ông Nguyễn Viết Lương: Trùm trưởng

Ông Lê Danh Hậu: Thư kí

Ông Lê Danh Dần: Thủ quỹ

 • Khóa5:

Ông Bính: Trùm trưởng

Ông Lê Danh Hậu: Thư kí

Ông Lê Danh Dần: Thủ Quỹ

 • Khoá 2000-2003

Ông Nguyễn Tiến Hỹ: Trùm trưởng

Ông Lê Danh Doanh: Thư kí

Ông Đào Tiến Thuần: Thủ quỹ

 • Khoá 2003-2006

Ông Nguyễn Đình Phiệt: Trùm trưởng

 

 • Khóa: 2006-2009

Ông Nguyễn Đình Phiệt: Chánh trương

Ông Nguyễn Vũ Luôn: Trùm trưởng

 

 • Khóa: 2009-2012

Ông Nguyễn Đình Phiệt: Chánh trương

Ông Lê Danh Cánh: Trùm trưởng

Ông Lê Danh Hoản thư ký

Ông Quyet

Ông 

 • Khóa: 2012-2015

Ông Nguyễn Đình Bền: Trùm trưởng

Ông Quyết

Ông 

 • Khóa 2015-2018

Ông Giuse Nguyễn Đình Đoàn: Trùm trưởng

Ông Giuse Nguyễn Viết Cứ: Trùm phó 1

Ông Giuse Lê Danh Trường: Trùm phó 2

Ông Giuse Lê Danh Hoản: Thư kí

 

 • Khóa 2018-2021

  Giuse Nguyễn Đình Đoàn         Trùm trưởng

  Giuse Bùi Viết Cứ                      Trùm phó 1

  Phêrô Nguyễn Xuân Tính          Trùm phó 2

  Giuse Lê Danh Thục                  Thư Kí

  Anna Phạm Thị Chuyền             Thủ Quỹ

 • Giuse Dương Kim Đại               Thủ kho

 •