Video: Giáo miền Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi đón cha phó Giuse Trần Văn Thắng 30-11-2019

Thường trực tại giáo xứ Thôi Ngôi