Giờ Lễ Trong Tuần


Chúa Nhật: Lễ 1: 07h00 - Thiếu nhi; Lễ 2: 19h00 - Cộng đoàn

Thứ hai: 05h00 Hội Mân Côi và Hội Thánh Đê phục vụ.

Thứ ba: 19h30: Các Giáp luân phiên phục vụ;  sau lễ Chầu Thánh Thể

Thứ Tư: 05h00: Hội Giuse phục vụ

Thứ Năm: 17h30 Thiếu nhi phục vụ;  19h30 Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu: 05h00: Hội Lê-gi-ô Mariae phục vụ.

Thứ Bảy: 05h00: Hội Mân Côi và Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phục vụ;

19h00: Giới trẻ phục vụ

 

Lưu ý: Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể